การอบรมครูภาษาไทย

ขอให้โรงเรียนในโครงการพัฒนาภาษาไทย ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม โดยคลิก ที่นี่ และสามารถตรวจสอบรายชื่อโดยคลิก ที่นี่ หลังการอบรมให้ผู้เข้าอบรมกรอกแบบประเมินผลออนไลน์ดดยคลิก ที่นี่

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การเขียนตามรูปแบบในระดับประถมศึกษา

         การเขียนตามรูปแบบในระดับประถมศึกษา   มีจุดประสงค์ของการเขียนดังนี้ (กรมวิชาการ, ๒๕๔๔:๑๒๐-๑๒๒)
     
          ๑. เพื่อเล่าเรื่องบอกเรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ เช่นเล่าประวัติ  เล่าเหตุการณ์  เล่าประสบการณ์ชีวิต  เล่าเรื่องราวตามลำดับเหตุการณ์  บันทึกเหตุการณ์  บันทึกประจำวัน
          ๒. เพื่อแสดงความคิดเห็นและแนะนำ เช่นแสดงแนวคิดจากการอ่าน  แสดงอารมณ์และความรู้สึก  แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีและเชิงสร้างสรรค์  แสดงความคิดเห็นประกอบเหตุผล  แนะนำตนเอง  แนะนำบุคคล  แนะนำสถานที่
           ๓. เพื่ออธิบายให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  เช่น อธิบายเรื่องธรรมชาติ  อธิบายเหตุผล  อธิบายการแสดงหรือพฤติกรรมของบุคคล  อธิบายวิธีการ/  การปฏิบัติ  อธิบายวิธีการทำตามขั้นตอน
          ๔.  เพื่อจดบันทึกการฟัง  การดูและการอ่านจากสื่อต่างๆ เช่น บันทึกความรู้  บันทึกการฟัง  บันทึกการอ่านหนังสือ
          ๕.  เพื่อการวิเคราะห์  เช่น  เขียนวิเคราะห์ข่าว  เขียนแสดงข้อเท็จจริง
          ๖.  เพื่อการวิจารณ์  เช่น  วิจารณ์ตัวละคร / บทละคร/บทความ  วิจารณ์เรื่องจากภาพ
          ๗.  เพื่อสร้างจินตนาการและความบันเทิง เช่น นิทาน  บรรยายภาพ   เรียงความเรื่ิองตามจินตนาการ    บทละคร    บทสนทนา
          ๘.  เพื่อการโฆษณา  ชักจูงใจ  เชิญชวน  และประกาศแจ้งความ  เช่นโฆษณาสินค้าโฆษณาหาเสียง บัตรอวยพร  บัตรเชิญในโอกาสต่างๆ     ประกาสของทางราชการ
          ๙.  เพื่อประโยชน์ในการเรียน เช่น เขียนสรุปความ  เขียนย่อความ  เขียนย่อเรื่อง  เขียนสรุปความจากการฟัง/การอ่าน
         ๑๐. เพื่อการใช้ในชีวิตประจำวัน  เช่น  จดหมาย  การกรอกแบบรายการต่างๆ

          การสอนเขียนระดับประถมศึกษาจะเน้นการเขียนตามรูปแบบ  ซึ่งเป็นการเขียนตามหลักเกณฑ์ของการเขียนแต่ละประเภท  ครูควรจัดประสบการณ์ในการเขียนที่เน้นกระบวนการเขียน (Writing  Process)  มากกว่าการสอนเขียนแบบเดิม  ซึ่งครูเป็นผู้กำหนดหัวเรื่องให้นักเรียนเขียนแล้วครูตรวจให้คะแนน


                     ในครั้งต่อไปจะชวนคิด...ชวนสร้างประสบการณ์เขียนแก่เด็กประถมด้วยกระบวนการเขียนค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น